Administravimas


• namo patalpų apskaitos duomenų ir techninės dokumentacijos tvarkymas;
• namo bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas, papildymas ir keitimas;
• namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbų ir lėšų poreikio metinių ir ilgalaikių planų sudarymas;
• konkursų organizavimas ir sutarčių (su techninės priežiūros, komunalinių paslaugų tiekėjais ir remonto darbų rangovais) sudarymas;
• šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo parinkimas, sutarties pasirašymas ir kontrolė;
• mėnesinių mokesčių už paslaugas apskaičiavimas ir surinkimas, skolų išieškojimas;
• priežiūros ir administravimo išlaidų apskaitos vedimas;
• ataskaitų apie atliktus darbus ir suteiktas paslaugas pateikimas butų savininkams;
• statybos darbų bei statybos defektų šalinimo bendrojo naudojimo patalpose organizavimas;
• laiptinių valymo organizavimas;
• patalpų savininkų susirinkimų, balsavimų raštu organizavimas.

Eksploatavimas


• namo būklės nuolatiniai stebėjimai;
• namo būklės periodinės apžiūros prieš ir pasibaigus žiemos sezonui;
• pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kt.) mechaninio • patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas;
• bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų (vandentiekio ir kanalizacijos) naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, derinimas, avarijų likvidavimas;
• bendrojo naudojimo patalpų elektros tinklų ir įrenginių priežiūra, atsakingo asmens už elektros ūkį skyrimas, avarijų likvidavimas ir kiti profilaktinio remonto darbai.
• gaisrinės saugos palaikymas;
• bendrojo naudojimo patalpų valymas;
• kiti darbai.

Šilumos ūkio priežiūra


• šilumos punktų nuolatinė techninė priežiūra ir remontas;
• šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinė techninė priežiūra ir remontas;
• nuolatinė šilumos punkto darbo parametrų kontrolė ir norminės šildomų patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros užtikrinimas;
• vamzdynų šiltinimo, termoizoliacijos įrengimas ar keitimas;
• šildymo sistemų praplovimas;
• šildymo sistemų hidrauliniai bandymai;
• šildymo sistemų paruošimas šildymo sezonui;
• kiti darbai.

Paslaugos bendrijoms ir JVS dalyviams


Sudarome sutartis su Daugiabučių namų savininkų bendrijomis ir JVS įgaliotais atstovais dėl paslaugų teikimo:

• komunalinių ir kitų paslaugų mėnesinių įmokų apskaičiavimas, paskirstymas ir • surinkimas.
• Pranešimų už paslaugas suformavimas ir pristatymas.
• elektros ūkio priežiūros ir remonto darbai.
• vandentiekio ir nuotekų priežiūros ir remonto darbai.
• šilumos ūkio priežiūros ir remonto darbai.
• bendro naudojimo patalpų valymas
• kiti darbai.

Statybos remonto darbai


• stogo dangos remonto darbai;
• butų ir komercinių patalpų remonto darbai;
• statybinių konstrukcijų remonto darbai;
• bendrojo naudojimo vandentiekio ir kanalizacijos tinklų ir įrenginių remonto darbai;
• elektros sistemų remonto darbai;
• langų, durų angų remonto darbai;
• pašto dėžučių pakeitimas naujomis ir remontas;
• kiti darbai.

Renovacija


• konsultavimas daugiabučių namų atnaujinimo(modernizavimo) klausimais;
• namo atnaujinimo projekto administravimas;
• susirinkimų dėl sprendimo atnaujinti namą, patvirtinti Investicinį planą organizavimas ir priimtų sprendimų įforminimas;
• konkursų investicinio plano rengimo, techninio projekto, statybos techninio prižiūrėtojo ir statybos darbų rangovo paslaugų tiekėjų atrankos konkursų organizavimas;
• dokumetų nepasiturintiems asmenims valstybės paramai gauti įforminimas;
• dokumentų valstybės paramai už projekto įgyvendinimą ir statybos darbus įforminimas.