Trumpai apie nuosavybės įgyvendinimo formas ir administratorių

 

1. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas ir priežiūra.

Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės teisę reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais. Civilinio kodekso 4.72 – 4.85 straipsniuose nustatyta bendrosios nuosavybės įgyvendinimo, valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarka. Gyvenamojo daugiabučio namo bendroji dalinė nuosavybė yra valdoma bendraturčių susitarimu ir tik patys gyvenamojo daugiabučio namo bendraturčiai turi nuspręsti, kuris valdymo būdas yra jiems priimtiniausias. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse yra umatytos trys bendrosios nuosavybės valdymo formos: įsteigiant gyvenamojo daugiabučio namo savininkų bendriją arba sudarant jungtinės veiklos sutartį (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalis), o tuo atveju, jeigu daugiabučių namų savininkai neįsteigia bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, jų namo bendrąja nuosavybe turi rūpintis bendrojo naudojimo objektų administratorius (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 dalis).

 

2. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija

Daugiabučių namų savininkų bendrija yra ne pelno siekianti organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo (namų) bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui (namams) priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrijos steigimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas daugiabučio namo patalpų savininkas ar jų grupė, taip pat vietos savivaldos vykdomoji institucija, kita už namo priežiūrą atsakinga įmonė, įstaiga, organizacija..

Sprendimus dėl bendrojo turto valdymo gali priimti bendrijos pirmininkas, valdyba ir visuotinis bendrijos susirinkimas balsų dauguma. Tvarką, kaip priimami sprendimai, nustato bendrijos įstatai. Kuriant daugiabučių namų bendrijas, išsaugoma galimybė patiems spręsti bei tvarkyti namo reikalus. Bendrijų steigimą, valdymą ir veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą nustato Lietuvos Respublikos Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639).

 

3. Jungtinė veikla.

Kita valdymo forma - daugiabučio namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartis. Jungtinę veiklą (partnerystę) reglamentuoja LR Civilinis kodeksas. Jame numatyta, kad jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių) (šiuo atveju - daugiabučio namo patalpų savininkai), kooperuodami savo turtą (bendrąją dalinę nuosavybę, kadangi visi daugiabučio namo patalpų savininkai yra bendrojo naudojimo bendraturčiai), įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai. Šiuo atveju jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi siekiama nustatyti daugiabučio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu ir priežiūra. Civilinio kodekso nustatyta, kad jungtinės veiklos sutartis turi būti rašytinės formos.

 

4. Savivaldybės paskirta administruojanti įmonė.

Administruojanti įmonė (administratorius) skiriama, kai daugiabučio gyvenamojo namo patalpų savininkai neįsteigę bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos sutarties. Administravimas - tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams valdyti, prižiūrėti, remontuoti, išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkai turėtų atkreipti dėmesį į tai, jog Savivaldybės, o ne jų pačių sprendimu, paskirtas namo bendrojo naudojimo objektų administratorius, nors ir privalėdamas veikti išimtinai bendraturčių interesais, gali varžyti jų teises patiems priimti sprendimus, nes jis privalo veikti vadovaudamasis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 30-637 redakcija). Administratorius, įgyvendindamas pagrindinį uždavinį, suformuluotą minėtuose nuostatuose, nustatęs arba gavęs informaciją, kad namas, jo konstrukcijos ar inžinerinė įranga neatitinka esminių statiniui keliamų reikalavimų, privalo minėto reglamento nustatyta tvarka imtis priemonių (veiksmų) apsaugančių pastatą nuo galimų pasekmių. Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius vykdo šias funkcijas:

- tvarko patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitą, namo, jam priskirto žemės sklypo techninę ir kitą dokumentaciją;

- sudaro bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį papildo arba keičia;

-viešai skelbia patalpų savininkams namo skelbimų lentoje bendrojo naudojimo objektų aprašą;

- atlieka bendrojo naudojimo objektų privalomąsias apžiūras, vykdo šių objektų nuolatinę techninę priežiūrą ir lokalizuoja avarijas, organizuoja arba įmonės jėgomis atlieka bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo, avarijų likvidavimo ar kitokius darbus;

- rengia bendrojo naudojimo objektų eksploatavimo, remonto ar kitokio tvarkymo metinius ir ilgalaikius darbų ir lėšų poreikio planus ir viešai skelbia juos;

- skelbia bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir kitokio tvarkymo darbų ir paslaugų pirkimo konkursus, sudaro sutartis su konkursą laimėjusiomis įmonėmis, kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;

- pasirašo sutartį su savininkų pasirinktu namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju ir kontroliuoja šios sutarties vykdymą;

- šaukia namo patalpų savininkų susirinkimus (neįvykus susirinkimui, organizuoja balsavimą raštu)

- atlieka atsakingo asmens už namų priešgaisrinę saugą funkcijas.

- patalpų savininkų ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkų rašytiniu pageidavimu, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikia paaiškinimus raštu, pridėdamas faktus įrodančius dokumentus dėl jiems apskaičiuotų mokesčių ar namo atliktų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros (eksploatavimo), remonto ar kitokio tvarkymo darbų ir lėšų panaudojimo jiems apmokėti;

Administratorius už savo funkcijų atlikimą atsako patalpų savininkams.

- teikia patalpų savininkams informaciją apie privalomąsias įmokas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų priežiūra, remontu ar kitokiu tvarkymu ir jų naudojimu;

- pasibaigus kalendoriniams metams, viešai paskelbti savo veiklos ataskaitą patalpų savininkams.

- pagal išlaidas apskaičiuoja mėnesines įmokas, parengia ir pateikia sąskaitas patalpų savininkams, kontroliuoja įmokas.

Administratorius bendrosios nuosavybės objektų administravimo mokestį skaičiuoja vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės patvirtinta metodika.

Išlaidas, susijusias su administravimu ir nuolatine pastato technine priežiūra, apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

Administratorius bei namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pakeičiami, jeigu tokį reikalavimą raštu pateikia daugiau kaip ½ visų butų ir kitų patalpų savininkų. Reikalavimui keliamo sąlygos yra nurodytos Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos apraše, 2010 m. lapkričio 24 d. patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1794.

Administravimas baigiasi įregistravus daugiabučio namo savininkų bendriją arba sudarius patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

 

5. Daugiabučio namo bendrosios nuosavybėsadministravimo darbų sąrašas.

1. Bendro naudojimo objektų aprašo sudarymas, paskelbimas gyventojams, papildymas, pakeitimas.

2. Nuolatinių stebėjimų vykdymas, tikrinant namo bendrojo naudojimo objektus.

3. Pastebėtų defektų, galimų avarinių situacijų ir kitų gedimų fiksavimas atitinkamuose dokumentuose, numatant priemones jiems šalinti.

4. Kasmetinių ir neeilinių apžiūrų atlikimas, apžiūros aktų ir namo techninės priežiūros žurnalų pildymas.

5. Namo būklės įvertinimas ir jo atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai nustatymas pagal nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų rezultatus.

6. Metinių ir ilgalaikių remonto ar kitokio tvarkymo darbų ir lėšų poreikio planų sudarymas, viešas skelbimas savininkams.

7. Būsto savininkų sprendimų priėmimo organizavimas remonto ar rekonstravimo darbams vykdyti.

8. Rangos darbų konkursų organizavimas vadovaujantis paslaugų kainos ir kokybės kriterijais, remonto ar rekonstrukcijos sutarčių sudarymas, remonto ar rekonstravimo darbų techninės priežiūros vykdymas, remonto darbų kontrolė ir darbų priėmimas.

9. Mėnesinių įmokų apskaičiavimas dėl atsiskaitymo už komunalines ir kitas paslaugas daugiabučio namo bendroms reikmėms, šių įmokų kontrolės, surinkimo ir naudojimo apskaita.

10. Pastato šilumos punktų ir kitos inžinerinės įrangos parengimo žiemai, priežiūros konkursų organizavimas, sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo kontrolės užtikrinimas (jeigu nenuspręsta kitaip).

11. Mėnesinių įmokų patalpų savininkams paskaičiavimas ir paskirstymas, pranešimų spausdinimas ir pristatymas, įmokų surinkimas ir mokėjimų kontrolės vykdymas, informacijos pateikimas skelbimų lentoje.

12. Bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros, avarijų likvidavimo organizavimas, privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo darbų pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas.

13. Kasmetinių ir neeilinių butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas, skatinimas steigti bendrijas bei pagalba jas steigiant, veiklos rezultatų apibendrinimas, ataskaitų ir informacijos teikimas butų ir kitų patalpų savininkams, protokolavimas, susirinkimų (balsavimo raštu) dokumentacijos saugojimas.

14. Skelbimų lentų įrengimas ir priežiūra.

15. Prevencinis darbas su skolininkais, ieškinių rengimas ir skolų išieškojimas teismine tvarka.

16. Butų ir kitų patalpų savininkų apskaitos tvarkymas.

17. Namui priskirto žemės sklypo (jeigu jis Savivaldybės priskirtas arba privatizuotas), bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, holų, kitų patalpų) tvarkymas ar tvarkymo organizavimas, namo techninės ir kitos dokumentacijos tvarkymas.

18. Dalyvavimas viešuose aptarimuose dėl patalpų paskirties keitimo, protokolų apskaitos vykdymas ir jų saugojimas, kitų komisijų darbo organizavimas.

19. Pažymų, ataskaitų butų savininkams bei kitoms institucijoms rengimas ir išdavimas.

20. Šilumos punkto ir kitos inžinerinės įrangos techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų ruošimas ir iškabinimas.

21. Kiekvieno namo naudojimo (eksploatavimo) pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas.

22. Administratoriaus civilinės atsakomybės draudimas.

23. Vėliavų iškėlimas švenčių metu.

 

6. Daugiabučio namo bendrosios nuosavybės objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašas.

1. Bendrosios konstrukcijos:

1.1. pamatai:

1.1.1. mūrinių ar monolitinių pamatų smulkių defektų šalinimas;

1.1.2. plyšių tarp pamatų blokų užtaisymas;

1.1.3. cokolių smulkių defektų šalinimas ir dažymas;

1.1.4. kiti nedidelės apimties darbai;

1.2.nuogrindos:

1.2.1. nuogrindų aplink pastato sienas smulkių defektų šalinimas;

1.2.2. kiti nedidelės apimties darbai;

1.3. sienos:

1.3.1. išorinių pastato sienų blokų sujungimo siūlių smulkių defektų šalinimas, užtaisant ištrupėjusias vietas sudėtiniu skiediniu ir užtepant siūlių plyšelius mastika;

1.3.2. medinių sienų išorinio apkalo taisymas;

1.3.3. smulkus balkonų, lodžijų remontas;

1.3.4. kiti nedidelės apimties darbai;

1.4. stogai:

1.4.1. ruloninės stogo dangos smulkių defektų šalinimas (susidariusių vandens pūslių, įlajų, stogo dangos smulkių defektų šalinimas);

1.4.2. užlipimo ant stogo angų dangčių ir bokštelių smulkių defektų šalinimas;

1.4.3. šlaitinių dangos smulkių defektų šalinimas;

1.4.4. šlaitinių stogų karnizų ir kraigų smulkių defektų šalinimas;

1.4.5. parapetų ir vėdinimo kanalų kaminėlių mūrinio ir apskardinimo smulkių defektų šalinimas;

1.4.6. stoglovių nutekėjimo latakų, įlajų išvalymas ir remontas;

1.4.7. šlaitinių čerpių, šiferio stogų smulkus remontas;

1.4.8. stogelių virš įėjimo durų smulkus remontas;

1.4.9. spyrių ir statramsčių įrengimas sijų ir gegnių nusvirimo vietose;

1.4.10. stogo latakų smulkių defektų šalinimas;

1.4.11. vėjalenčių smulkių defektų šalinimas;

1.4.12. šiukšlių ir kitų daiktų valymas nuo stogų;

1.4.13. ledo varveklių šalinimas nuo karnizų;

1.4.14. kiti nedidelės apimties darbai;

1.5. laiptinių konstrukcijos:

1.5.1. laiptinės laiptų turėklų ir porankių remontas;

1.5.2. ištrupėjusių laiptų ir laiptinių aikštelių užtaisymas;

1.5.3. medinių laiptų ir pakopų smulkių defektų šalinimas;

1.5.4. laiptinių langų rėmų smulkių defektų šalinimas;

1.5.5. laiptinių palangių apskardinimo smulkių defektų šalinimas;

1.5.6. laiptinės langų įstiklinimas;

1.5.7. kiti nedidelės apimties darbai.

1.6. įėjimo į namą laiptai ir durys:

1.6.1. ištrupėjusių laiptų pakopų ir aikštelių užtaisymas;

1.6.2. įėjimo į namą ir rūsį durų smulkių defektų šalinimas;

1.6.3. stogelių virš įėjimo į namą valymas ir smulkių defektų šalinimas;

1.6.4. kiti nedidelės apimties darbai.

2. Bendrojo naudojimo patalpos:

2.1. laiptinės:

2.1.1. išdaužytų vietų mūro ir tinko atnaujinimas;

2.1.2. išardytų vamzdynų kanalų apkalo ar kanalų uždengimo durų atnaujinimas ir smulkių defektų šalinimas;

2.1.3. užtaisytų paviršių ir apkalo dažymas;

2.2. koridoriai, holai:

2.2.1. išdaužytų vietų mūro ir tinko atnaujinimas;

2.2.2. išardytų vamzdynų kanalų aptako ar kanalų uždengimo durų atnaujinimas;

2.2.3. užtaisytų paviršių ir apkalo dažymas;

2.2.4. kiti nedidelės apimties darbai;

2.3. bendrojo naudojimo virtuvės, prausyklos ir tualetai:

2.3.1. išdaužytų vietų mūro ir tinko atnaujinimas;

2.3.2. langų ir durų smulkių defektų šalinimas ir įstiklinimas;

2.3.3. pertvarų smulkių defektų šalinimas;

2.3.4. išardytų vamzdynų kanalų apkalo atnaujinimas;

2.3.5. kiti nedidelės apimties darbai;

2.4. rūsiai ir pusrūsiai, išskyrus gyventojų nuosavybės teise turimus ar nuomojamus sandėliukus:

2.4.1. grindų atnaujinimas ar smulkių defektų šalinimas;

2.4.2. švieslangių ir durų smulkių defektų šalinimas, švieslangių stiklinimas;

2.4.3. šilumos punktų ir elektros skydinių durų smulkių defektų šalinimas, durų užraktų defektų šalinimas ar keitimas;

2.4.4. techninių koridorių durų smulkių defektų šalinimas;

2.4.5. šilumos punktų, elektros skydinių, salių, skalbyklų ir kitų patalpų valymas;

2.4.6. išgriuvusių rūsių ir pusrūsių pertvarų atnaujinimas;

2.4.7. išdaužytų vietų grindyse ar sienose atnaujinimas;

2.4.8. kiti nedidelės apimties darbai.

3. Bendroji inžinerinė įranga:

3.1. šalto vandentiekio tinklai:

3.1.1. užsikimšusių vamzdynų valymas;

3.1.2. profilaktinė vamzdynų, uždaromosios armatūros ir įvadų hermetizacijos apžiūra nustatytais terminais;

3.1.3. profilaktinės apžiūros metu rastų defektų šalinimas;

3.1.4. prakiurusių vamzdynų užtaisymas arba keitimas, įdedant naują vamzdyno dalį;

3.1.5. vamzdynų uždaromosios armatūros smulkių defektų šalinimas ar keitimas;

3.1.6. vamzdynų sujungimų fasoninių dalių keitimas;

3.1.7. vamzdynų dažymas ir ženklinimas nustatytose vietose;

3.1.8. kontrolės matavimo prietaisų duomenų tikrinimas ir užrašymas nustatytais terminais;

3.1.9. namų įvadų ir vamzdyno dalių apšiltinimas ar apšiltinimo smulkių defektų šalinimas;

3.1.10. kiti nedidelės apimties darbai;

3.2. fekalinės kanalizacijos tinklai:

3.2.1. trūkusių kanalizacijos vamzdynų ir fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje;

3.2.2. užsikimšusių vamzdynų valymas;

3.2.3. hidrodinaminis vamzdynų praplovimas, esant būtinumui;

3.2.4. vamzdynų sandūrų hermetizavimas;

3.2.5. vamzdynų laikiklių įrengimas ar atnaujinimas;

3.2.6. kanalizacijos uždaromosios armatūros priežiūra ir keitimas;

3.2.7. avarijų lokalizavimo ir likvidavimo organizavimas;

3.2.8. kiti nedidelės apimties darbai.

3.3. lietaus kanalizacijos tinklai:

3.3.1. trūkusių ar užsikimšusių kanalizacijos vamzdžių stovų ar fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje;

3.3.2. užsikimšusių vamzdynų valymas;

3.3.3. vamzdynų laikiklių įrengimas ar atnaujinimas;

3.3.4. trūkusių įlajų keitimas;

3.3.5. latakų ir lietvamzdžių smulkių defektų šalinimas;

3.3.6. latakų ir lietvamzdžių valymas;

3.3.7. kiti nedidelės apimties darbai;

3.4. elektros instaliacija:

3.4.1. elektros instaliacijos, sugedusios ne dėl gyventojų ar kitų asmenų kaltės atnaujinimas, jos priežiūra, užtikrinant saugų elektros energijos vartojimą;

3.4.2. elektros instaliacijos šilumos punktuose, elektros skydinėse ir vandens apskaitos mazguose smulkių defektų šalinimas ar atnaujinimas pagal norminių teisės aktų reikalavimus;

3.4.3. apšvietimo prietaisų ir apšvietimo lempų keitimas šilumos punktuose, elektros skydinėse, vandens apskaitos mazguose ir kitose bendrojo naudojimo patalpose, laiptinėse, bendrojo naudojimo rūsio ar pusrūsio patalpose, salėse;

3.4.4. sugedusių ne dėl gyventojų ar kitų asmenų kaltės apšvietimo prietaisų smulkių defektų šalinimas ar keitimas laiptinėse, koridoriuose ir rūsių ar pusrūsių patalpose;

3.4.5. paketinių jungiklių paskirstymo dėžučių ir kitų įrenginių keitimas ar smulkus defektų šalinimas;

3.4.6. saugiklių, esančių įvadinėse apskaitos skirstomosiose bei laiptinėse įrengtose spintose, kalibravimas ir keitimas;

3.4.7. šynų ir kitų armatūros, esančios įvadinėse apskaitos skirstomosiose ir kitose spintose, elektros skydinėse, smulkių defektų šalinimas ar keitimas;

3.4.8. įžemiklių, įrengimų, įrankių, apsauginių priemonių ir kt. bandymai teisės aktuose nustatytais terminais;

3.4.9. elektros variklių ir kitų elektros įrenginių smulkių defektų šalinimas;

3.4.10. varžų matavimai nustatytais terminais;

3.4.11. bendrojo naudojimo elektros apskaitos prietaisų rodmenų tikrinimas ir užrašymas nustatytais terminais;

3.4.12. kontrolinių apskaitos prietaisų priežiūra;

3.4.13. kiti nedidelės apimties darbai;

3.5. ventiliacijos kanalai, angos ir kaminai:

3.5.1. užsikimšusių ventiliacijos kanalų valymas;

3.5.2. ventiliacijos kanalų viršutinės dalies mūrinio smulkių defektų šalinimas ar atnaujinimas;

3.5.3. kaminų būklės apžiūra nustatytais terminais;

3.5.4. kaminų mūrinio ir tinklo smulkių defektų šalinimas;

3.5.5. kaminų galvučių mūrinio smulkių defektų šalinimas;

3.5.6. priešgaisrinių kopėčių remontas ir įrengimas;

3.5.7. kiti nedidelės apimties darbai.

3.6. šiukšlių šalintuvai:

3.6.1. šiukšlių šalintuvų vožtuvų remontas;

3.6.2. kiti nedidelės apimties darbai.