Trumpai apie nuosavybės įgyvendinimo formas ir administratorių

  • By mazas 
  • 9 years ago  
  • with 0 comments  
  • in Teises Aktai 

  1. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas ir priežiūra. Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės teisę reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais. Civilinio […]

More